ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
JB: De professional welke onder de naam van JungleBirds opereert.
De opdrachtgever: de rechtspersoon die de opdracht verstrekt.
De overeenkomst: de afspraken tussen de opdrachtgever en JB.

Artikel 2. Toepassing
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, reserveringen en overeenkomsten tussen JB en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes
1. De door JB gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. JB is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij JB beschikbare informatie.

Artikel 4. Coaching
1. Indien binnen 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd, wordt aan de opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
2. Indien binnen twee dagen (48 uur) voor aanvang van de uitvoering wordt geannuleerd wordt aan de opdrachtgever 50% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
3. Indien binnen een week voor aanvang een coaching wordt ingetrokken, worden de voorbereidingswerkzaamheden welke voor de uitvoering van de afspraak noodzakelijk zijn geweest aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5. Cursussen, Retreats en Quests
1. Bij annulering binnen drie maanden voor aanvang is € 150,- administratie-/ annuleringskosten verschuldigd.
2. Bij annulering binnen acht weken voor aanvang is 75% van de prijs verschuldigd.
3. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd.
4. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.

Artikel 6. Uitvoering van een overeenkomst voor begeleiding
1. JB zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan JB worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JB zijn verstrekt, heeft JB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. JB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JB is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door JB niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. JB behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door JB verstrekte stukken, zoals hand outs, rapporten en oefeningen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van JB worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. JB behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van JB, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
4. Indien JB met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is JB desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. 

Artikel 10. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van JB en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Bij terugbetaling van gecrediteerde bedragen door JB, zal een betalingstermijn van maximaal 30 dagen worden gehanteerd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Junglebirds zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retreats/transformation quests.
2. Deelname aan een retreat of quest is geheel op eigen risico. Junglebirds is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Junglebirds. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

Artikel 12. Medische disclaimers
1. De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
2.  Voor zover fysieke inspanningen en activiteiten deel uitmaken van de met JB gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.
3. Meldt altijd als je een lichamelijke klacht hebt, dan kunnen we het programma hierop aanpassen.

Artikel 13. Wijzigingen in programmering retreat
1. Junglebirds heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat/quest, bijvoorbeeld wanneer een gids/coach wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de activiteit niet (meer) kan verzorgen. Junglebirds zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger.

Artikel 14. Persoonsregistratie
1. Door het aangaan van een overeenkomst met JB wordt aan JB toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal JB uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.